Onomastikion

Nem klasszikus blog, inkább a szerző(k) sajtcédulái az érdekesnek talált vezetéknevek etimológiájáról. A cikkek a szerző(k) egyéni véleményét tükrözik, a tévedés sincs kizárva.

Címkék

Hozzászólások

 • El Mexicano: Köszönöm szépen ezt a remek írást, éppen a napokban jutott nekem is eszembe, hogy vajon milyen ere... (2017.10.29. 12:43) Rajoy Brei
 • elmexicano.hu: Jelzem, hogy itt jártam, egyúttal szeretném megköszönni a nagytudású szerző, LvT segítségét a span... (2016.01.24. 10:26) Gácsi
 • LvT: Vélhetően igen. Elviekben gondolhatnánk azt, hogy az előző adat alakult /g/ > /k/hanghelyettesí... (2012.07.30. 10:58) Kita
 • Mezőbándi: Zsujta, Abaúj (gönci rkat. akv., keresztelések) 1869: Kita József és Dranga Borbála lánya, Borbál... (2012.07.28. 01:14) Kita
 • Utolsó 20

Kéttagú szláv személynevek

2011.01.16. 19:43 | LvT | Szólj hozzá!

A korai időszakban a szlávok közt ugyanúgy jelentős csoportot alkottak a kéttagú személynevek, mint a germánok közt (vö. kéttagú germán személynevek). A kéttagú nevek egy előtagból és egy utótagból álló összetett nevek. A tagok rendszerint (a prepozíciós előtagúak vélhető kivételével) nem adtak közös jelentést, még ha egyes jelenkori forrásokban szószerkezetekként is értelmezik őket. Az elemek megválasztását a hagyomány befolyásolta: például a leszármazottak egyike a szülő nevének előtagját, a másik az utótagját örökölhette, és ehhez választhattak egy alkalmas másik tagot a lehetséges készletből. Az egyházi névadás előretörésével a kételemű nevek használata megcsappant, csak a királyok, ill. szentek presztízst szerzett nevei maradtak használatban immáron egységként, mint pl. m. László < szl. *Vladislavъ, m. Vencel < szl. *Vęťeslavъ > cs. Václav. A kéttagú nevek a nemzeti romantika időszakától kezdve jelennek meg ismét az egyes szláv nyelvekben eltérő gyakorisággal: különösen kedveltek lesznek a horvát-szerb és a lengyel területen.

A teljes kéttagú személynevekből a többi egyéni névhez hasonlóan további személynevek képződtek csonkolással és kicsinyítő (nagyító) képzéssel. A csonkolás miatt a továbbképzésben csak az előtagok vettek részt, amelyek így önálló nevekké is válhattak. Ilyen pl. m. Lad, Lada, Ladó ~ ro. Vlad stb. < szl. Vlad <: szl. Vladimirъ, Vladislavъ stb. > m. Ladomér, László {NV:77}.

Előtagként az alábbi szófajok fordultak elő:

 • névszók (főnevek és rövid alakú melléknevek);
 • igék;
 • határozószavak;
 • birtokos névmások;
 • elöljárók, igekötők;
 • személynevek.

Utótagként az alábbi szófajok állhatnak:

 • névszók (főnevek és rövid alakú melléknevek);
 • igék.

A összetételek szláv rendszerének megfelelően az elő- és utótag közt egy kötőhangzó áll, amely névszók esetén eredetileg a névszó tőmgh.-ja azzal a változtatással, hogy az -a helyett -o áll, ill. msh.-s tő esetén -i. Az igék jelen felszólító módú tövükkel állnak és (msh.-ra végződő tőalak esetén) -i kötőhangzóval kapcsolódnak, a határozószavak, névmások és elöljárók/igekötők alapalakjukban. Idővel a rendszer felbomlott, és az -o, ill. -i kötőhangzó terjedt el a többi rovására. Ennek során egyes névalakokban azonos előtag esetén is eltérő kötőhangzó rögzülhetett. Van, hogy az utótag hat erősen a kötőhangzó minőségére: egyes nyelvekben pl. a -slavъ utótagként jellemzően -i mgh.-n keresztül kapcsolódik mindenféle előtaghoz. Néhány esetben nincs kötőhang: ezek jellemzően újabb alkotások, illetve hangkieséssel alakult másodlagos formák. — Az újabb korban jelentek meg az előtagok közt a személynevek. Erre az adott indíttatást, hogy az előtagok a csonkolás révén gyakran lettek önálló szn.-ek is. Ezáltal a kéttagú névadás felbomlásával úgy tűnhetett, hogy a önálló nevek is lehettek előtagok. Ennek a vélt mintának a hatására jelentek meg egyházi, vagy éppen már kéttagú szn.-ek is előtagként.

Az utótagok szűkebb készletet alkottak az előtagoknál, amely részben átfed az előtagokkal, de akad olyan elem, amelyet csak utótagként lehet adatolni. Az utótagok tőhang nélküli tőalakban állnak és kifejezik a viselőjük nemét: férfiak esetén (jer), nők esetén -a végződést vesznek fel. Utótagként a tő „megkeményedik” (pl. *myslь > *-myslъ), kivéve ha a lágy tőmsh.-nak nincs kemény párja (pl. a *vojь változatlan). A tő megkeményedése miatt az utótagok igei voltát is csak az előtagi párhuzamuk alapján lehet felismerni. (Egyébként előtagként is sokszor aggályos az igék és az igei főnevek elkülönítése: ilyen esetben a jellemző kötőhang alapján döntöttünk.)

Az alábbiakban a legjellemzőbb elő és utótagok listáját adjuk (a forrásokat l. a táblázat után). Mivel a jelenkori szláv nyelvekben az azonos eredetre visszamenő tagok írásos alakja eltér, címszóként a latin betűs szerb formákat vettük fel. Magyar kontextusban az esetek többségében ez adja a legfelismerhetőbb írásképet. Azokat a tagokra, ahol ez nem teljesül, a † jel figyelmeztet. Bizonyos esetekben azonos alakú tagokhoz eltérő jelentés tartozik, ezeknél történeti különbségek vannak, amelyeket a nyelvfejlődés elmosott. — Az ősszláv alakokban nyomdatechnikai okok miatt az ogonyekes („farkincás”) betű helyett lengyel mintára ą betű áll. A ŕ betű msh.-k között hosszú szótagalkotó hangot jelöl, egyébként lágy mássalhangzót.

Tag
Kötőhang
Előtag
Utótag
Köz- (ős-) szláv szóalak
Jelentés
Nemzeti változatok, megjegyzés
Ane
+
Ane
‹személynév› a bg. Ana 'Anna' ffi párja
 
bel
-i
+
*bělъ
fehér
hv. bjel
ber
-i
+
*bьrati
vesz, fog, szed
 
bez(o)
+
*bez(ъ)
nélkül
le. biez
bid
–(o)
+
?
*bъděti
virraszt, őrködik
byd
bit
?
+
*bytъ
lét(ezés), élet; helyzet, tartózkodás
byt
blag
-o
+
*bolgъ
boldog; szelíd, nyájas
cs.-szlk. blah, d.-szl. blag,le. błog
blog
l. blag
bog
-u, -o, –
+
+
*bogъ
isten; sors, szerencse; vö. bož
cs.-szlk. boh
boj
-i
+
+
*bojь
küzdelem, harc
 
bole
+
*boľe
nagyobb; inkább
 
Boni
+
Bonifacijь
‹személynév› Bonifác < lat. Bonifatius 'jó sorsot igérő'
 
bor
-i
+
+
*borti
küzd, harcol
le. borz
bož
-i
+
+
*božьjь
isteni, istenhez tartozó; vö. bog
le. bož
bran
-i
+
*borniti
véd(elmez); megakadályoz
le. bron
brat
-i, -o, -u
+
+
*bratrъ
testvér, férfirokon, nemzetség tagja
le. brac(i)/brat(o/u)
bud
-i
+
+
*byti
van, él, lesz
le. będz/bąd(z)
bud
-i
+
*buditi
kelt, ébreszt, ébren tart
le. budz
bun
-i
+
*buniti
zúg, zümmög; zajong, lármázik; ‹átv.› lázít, henceg
byd
l. bid
byt
l. bit
cvet
-o, -i
+
+
*květъ
virág
hv. cvjet, szlk. kvet
ct
 
 
 
 
l. ča(st)
 
ča(st)†
–, -i
+
*čьstь
tisztelet; hírnév; becsület
le. czc/cze(s), hv.-szb. ča(st), szlk. ct
da(d)
–, -i
+
*dati
ad
 
dal
-e, -i
+
*daľe
távolabb, messzebb
 
Dani
+
Daniělъ
‹személynév› Dániel < héb. Dānîyē'l 'Isten a bírám'
 
dar
-o
+
+
*darъ
ajándék, adomány, felajánlás
 
de
+
*dějati
tesz, állít; megtesz; szól
le. dzie
des
-i
+
*desiti
(rá)talál, (rá)lel
 
dob
-e
+
?
*dobь
megfelelő, helyes dolog; vö. dobr
dobr
-o, -i
+
*dobrъ
jó, derék; vö. dob
 
dom
-a, -o
+
*domъ
ház(tartás); család, nemzetség; birtok
 
drag
-o
+
+
*dragъ
drága
le. drog, cs.-szlk. drah, pom. darg
Draže
+
Draženъ
‹személynév› <: dragъ 'drága'
pom. darże
drž
-i
+
*dŕžati
tart, ural, birtokol
 
gaj
-i
+
*gajь
szent liget
cs.-szlk. haj
glin
-o
+
 
*glina
agyag
gnev
+
*gněvъ
harag, düh
le. gniew
god
-i
+
*goditi
kivárja az időt, alkalmat; céloz; kedvez
 cs.-szlk. hod
goj
-i, –
+
*gojiti
éltet, megerősít, feléleszt, gyógyít
cs.-szlk. hoj
gor
-i, –
+
 
*gorěti
lángol, ég, világít
le. gorz, cs. hoř, szlk. hor
gor
-o, –
+
*gora
magaslat, domb, hegy
cs.-szlk. hor
gost
-i
+
*gostь
jövevény, idegen; vendég
cs.-szlk. host
grad
-i
+
*gorditi
falat, palánkot emel; körülkerít
le. grodz, cs.-szlk. hrad
gran
-i
+
*granь
él; éles perem, szegély
cs.-szlk. hran
h…         cseh-szlovák nevek esetén l. g… kezdet alatt  
im
-o
+
*jęti ~*jьm-
(meg)fog, (meg)ragad; (el)kezd
le. im ~ jim ~ him
ize
+
*jьzęti
(ki)vesz
or. izja
jad
?
*ědъ
méreg
cs.-szlk. jed
jar
-i, -o
+
*jarъ
tavaszi(as); meleg; haragos, szigorú
 
jun
+
 *junъ 
fiatal
jutr
-o
+
?
*(j)utro
reggel
or.-bg. utro
kaz
-i
+
*kaziti
pusztít, (el)ront, (le)rombol
 
kreš
-i
+
*kresati
csihol, feléleszt
le. krzes
krun
-o
+
*kъruna, *korona
korona
 
kvet         l. cvet  
last†
-i
+
*lьstь
csel, fortély, furfang
lest, le. lśc ~ lść, cs. lst ~ lšt, szlk. ľst ~ ľšť, hv.-szb. last
lav†
-o
+
*lьvъ
oroszlán
szlk. lev
Le(cho)
+
Lechъ
‹személynév› <: *lьstь 'csel stb.'
 
lel
-i + ? *lelejati
ringat; becéz, kényeztet
lest
l. last
lst
l. last
ljub
-o
+
+
*ľubъ
szeretett, kedvelt
le. lubo, hv.-szb. ljub, cs. libo, szlk. ľubo
ljut
-o, (-i)
+
(–)
*ľutъ
szigorű, zord; vad, kegyetlen; kemény, gyötrelmes
le.luto, hv.-szb. ljut, cs. lito, szlk. ľuto
man
-o
+
(–)
*maniti
csal(ogat); megcsal, becsap
meč
-i
+
*mečь
kard, tőr, vágófegyver
le. miecz
met
-i
+
(–)
*metati
dob, vet, hajít
le. mie(ci) ~ mieczy
mi
+
 
< mil, mir, misl
 
mil
-o
+
+
*milъ
kedves, jószívű, szerető
le. mił-, hv. mi(l)
mir
-i
+
+
*mirъ
béke, barátság
le. mier, szlk. mier-/-mír
misl
-i
+
+
*myslь
értelem, gondolat
le. mysł
moj
+
*mojь
enyém
 
mst
-i
+
+
*mьstiti (sę)
megbosszul, bosszút áll
le. mści, mszcz, miest
nače
+
*načęti
(el-, meg-) kezd
le. naczę-
nad
+
*nadъ
fölött, fölé; fölöttébb
na(se)
+
*na (sę)
(magá)-ra, -nak; rá-, neki-; -ként; nagyon, remek(ül)
le. na(się)
nin
-o
+
(–)
*ninъ
új, fiatal
pače
+
*pače
inkább, jobban; több(é); különösen
le. pacz ~ pac
pak
-o
+
*pakъ
erős, egészséges
 
pluk
+
*plkъ
csapat, osztag
le. pełk, or. polk
pozn
-a
+
?
*poznati
(meg-, fel-) ismer
prav
?
+
*pravъ
egyenes; ügyes, jártas; igazi, valódi; megfelelő, illő
le. praw
pre
+
*per
túl-, át-; nagyon, túlságosan; vö. pred
le. prze, cs. pře, or. pere
pred
+
*perdъ
előtt, elé; -nál/-nél, mellett; vö. pre
le. przed
prem
+
*prěmъ
egyenes, őszinte
le. przem, cs. přem, or. perem
Premy(sl)
+
*Permyslь
‹személynév› találékonyság, ügyesség, átgondoltság; v.  pre + misl
le. przem, cs. přem, or. perem
pribi
+
*pribyti
feltűnik, megjelenik, megjön
le. przyby, cs. přiby
pros
-i
+
(–)
*prositi
kér, (meg)kérd(ez); (meg)kíván
puk
-o
+
*pąkъ
csomó, nyaláb
le pęk
put
-i
+
*pątь
út, utazás
le. pęc
rad
-o
+
+
*radъ
boldog, vidám, elégedett
a szlk. esetén vö. *ręditi
rast
-i
+
*orsti
nő, növekszik
le. rośc, cs. rost
rat
-i
+
*ratiti
harcol
le. rac-
red
-i
+
*ręditi > *rěditi
rendbe hoz, elrendez; felügyel, irányít, kormányoz
le. rzędź, or. rjad, cs. řád, szlk. rád (vö. *radъ)
sem
-o
+
*sěmьja
család, nemzetség; szolgálat; vagyon
le. siem-/ziem-
skrb
-i
+
?
*skъrběti
bánkódik, aggódik, törődik (vkivel)
le. skarb, or. skorb
slav
-o
+
+
*slava
dicsőség, hírnév
le. sław, szb. s(l)av
sret†
-i
+
*stersti
találkozik; vö. hv. sretan 'szerencsés'
 
stan
-i
+
*stati
válik, lesz (vmivé)
 
stoj
-i
+
*stojati
áll, marad
 
strah
-o, -i
+
*strachъ
félelem
le.-cs.-szlk. strach
strež
-i
+
*stergti
őriz
le. strzeż/stredz
stryj
?
+
*stryjь
apai nagybácsi
sud -o + *sądъ vélekedés; ítélet; bíróság le. sęd/sąd
sul -i + 1. *suliti; 2. *sulijь 1. igér(get), fogad(kozik); 2. jobb, hatalmasabb
sve (vse, vše)
+
*sve < *vьse,  ‹ny. szl.› *vьše 
minden, összes; mindig
le. wsze/świe/sie, szb-hv. sve, or. vse, cs.-szlk. vše
svet
-o
+
*svętъ
tisztelt, csodált, szent; hatalmas, erős
le. święt, cs. svat, or.-ukr. svjat, szlk. svät
svet
-o
+
*světъ
fény; világ(osság)
le. świat, ukr. svito, hv. svjet
tech
–(o)
(+)
+
*těchъ
nyugalom, enyhülés; vigasz, öröm
le. ciech, cs. těch
teš
-i
+
*těšiti
(meg)nyugtat, enyhít; vigasztal; örvendeztet, örömet okoz
le. cieszy
tih
-o
+
*tichъ
csendes, békés, nyugodt, lassú
cs.-szlk. tich
tol
-i
+
*toliti
(meg)nyugtat, (le)csillapít
vö. tul
tom
-i
+
*tomiti
kínoz, gyötör; esetleg < Toma(š) szn.
 
Traj
-o, -i
+
*Trajanъ
‹személynév› <: lat. Traianus császár ragadványneve
trap
(–)
+
*tropiti
kínoz, gyötör
le. trop
treb
-i (-e, -o)
+
(–)
*terbiti
(meg)tisztít, (szükségtelent, nem kívántat) eltávolít
le. trzeb, cs. třeb
trop
l. trap
trp
-i
+
*tŕpěti
tűr, szenved
le. cierp/cirzp
trud
-o (-i)
+
*trudъ
nehéz munka, fáradozás, vesződség
tug
-o
+
?
*tǫgъ
kemény, merev, feszült, szívós
le. tęg/tąg, cs.-szlk. tuh
tug
-o
+
*tǫga
bánat
 
tul
-i
+
*tuliti
megölel, átkarol
vö. tol
tvor
-i
+
(–)
*tvoriti
teremt, létrehoz; alkot, képez, alakít; csinál, készít
le. tworzy
tvrd
-o (-i)
+
(–)
*tvŕdъ
kemény, szilárd; állhatatos
le. tward
un
-e, -i + (–) *unijь
jobb
uni, cs. uně, le. unie, szb.-hv. unje, uj
utr
l. jutr 
vad
-i
+
(–)
*vaditi
szid, korhol, (meg)bírál; (meg)vádol; zavar, akadályoz, gátol
le. wadzi 
vatr
-a
+
*vatra
tűz(hely)
 
već†
-e, –
+
*vęťe
több
le. więc, cs. vác, or. vjač, szlk. viac, hv. vje(n)ć
vek
-i
+
*věkъ
erő; élet(kor); hosszú időszakasz
hv. vjek
vel
-e, -i
+
*veľe
sok, nagy(on)
le. wiele
vel
-i
+
*velěti
akar, kíván, parancsol
le. wie(li)
ver
-o
+
*věra
meggyőződés, hit
 
vid
-o
+
*vidъ
látás, nézet; látvány, látnivaló; alak v. < l. Vitus '?szíves, készséges, jóindulatú'  ~ germ. Wido 'erdő, fa' szn.
 
viš
-e
+
*vyšijь
magasabb, fő-
le. wysz, cs.-szlk. vyš
vit
-o
+
+
*vitъ
úr, uralkodó
le. wit, szlk. -vít
vlad
-i
+
*volsti
ural, bír
le.włodz, or. volod/vlad
vlast
-i
+
*volstь
uralom, hatalom; birtok
 
voj
-i, –
+
+
*vojь
harc; had; harcos
le. woj
vol
-i (-e)
+
(–)
*voliti
kifejezi az akaratát, kívánságát; (ki)választ; előnyben részesít
le. wol
vrat
-i
+
*vortiti
forgat, fordít; megfordul, visszajön; visszaad
le. wroc
vse, vše
l. sve
vuk†
-i
+
*vľkъ
farkas
le. wilk, szlk. vlk, or. volk
vyš
l. viš
za
+
*za
hátul; mögött, túl; -ért; mint
 
zar
+
*zaŕa (*zoŕa)
hajnal, pír, pirkadat, vö. zor
 
zbi
+
*jьzbyti
elad, túlad (vmin), megszabadul (vmitól)
le. zby/zbi
zd
-i
+
*jьzdějati
megtesz
le. zdz
zor
-i
+
*zoŕa (zaŕa)
hajnal, pír, pirkadat, vö. zar
 
zvon
-i
+
*zъvoněti
harangozik; zeng, hangzik
 
žel
-i
+
*želěti
kíván, óhajt, vágyódik
 

[a táblázat még bővül]

Források:

 • Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek utónévkönyve [S. Dávid Emese (felelős szerk.)]. Aranyhal Könyvkiadó, é. n. ISBN 963 348 088 4
 • pl.wikipedia.org, a „Męskie imiona słowiańskie” kategóriába tartozó szócikkek, vö. <http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:M%C4%99skie_imiona_s%C5%82owia%C5%84skie>
 • Wiesław Boryś: Slownik etymologiczny języka polskiego. Wydawnictwo Literackie. 2006. ISBN 83-0803648-1
 • Maria Malec: Słovnik etymologiczny nazw geograficznych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2003. ISBN 83-01-13857-2
 • Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I–II. Második, javított és bővített kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988 (első, változatlan lenyomat: 1997). ISBN 963 05 4567 5

 [Utolsó módosítás: 2016.02.23]

A bejegyzés trackback címe:

https://onomastikion.blog.hu/api/trackback/id/tr932588564

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.